De Gilden

De Gilden

De Gilden verwerft en ontwikkelt zelfstandig projecten, maar ook in samenwerkingsverband met of in opdracht van derden, zoals diverse landelijk opererende projectontwikkelaars, zorginstellingen en corporaties.

Vroegtijdig wordt  samenwerking gezocht met gemeenten, provincies en diverse externe deskundigen om te komen tot kwalitatief hoogwaardige plannen binnen een vooraf vastgesteld financieel kader.

We zijn innovatief en duurzaam. Een belangrijk speerpunt van ons is het ontwikkelen en realiseren van projecten met 0-energiewoningen en het toepassen van duurzaamheids- concepten op wijkniveau.

Foto's van onderhanden bouwprojecten zijn te vinden op  en